Veel gestelde vragen

Beschermingsbewind is een maatregel ter bescherming van de betrokkene. Bestemd voor ieder die tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Het beheer van de financiën wordt dan overgenomen door de bewindvoerder.

de betrokkene zelf, echtgenoot/(geregistreerd) partner

de familie tot in de vierde graad

de voogd, curator of mentor

de officier van justitie 

Het bewind duurt 5 jaar in het geval er sprake is van problematische schulden. In de andere gevallen wordt het bewind voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind kan enkel door de rechter beëindigd worden. Dit kan op uw verzoek worden gedaan als u zelf weer in staat bent uw financiën te regelen.

Wanneer het bewind is uitgesproken, zal de rekening waarop de inkomsten worden ontvangen door ons beheerd worden. Hiervan worden de vasten lasten betaald en eventuele aflossingen van schulden. U heeft een eigen rekening waarop het leefgeld wordt gestort. Daarnaast zorgen wij dat alle post door ons wordt ontvangen.  

Brabant Bewind & Beheer werkt met het programma Onview. U kunt hierop inloggen en daarmee op elke moment inzage hebben in de transacties en saldo’s op uw rekeningen. Ook kunt u het budgetplan en eventuele schuldenlijst raadplegen. 

Nee, de bewindvoerder zal regelingen treffen waar mogelijk met schuldeisers, maar is geen schuldhulp verlener. Dit is de taak die veelal bij de gemeente ligt. Wel zullen wij de aanmelding voor schuldhulpverlening voor u regelen en u begeleiden tijdens deze periode. Deze trajecten staan los van elkaar.  

De kwaliteitseisen staan vermeld in het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Jaarlijks worden de bewindvoerders hierop gecontroleerd. 

Jaarlijks dient de bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen aan de rechtbank over het gevoerde bewind. Tevens dient bij aanvang van het bewind een zogenaamde boedelbeschrijving ingediend te worden, wat een opgave van het vermogen op dat moment is. 

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol. Zij behartigen vooral de belangen van de schuldeisers.