Beschermingsbewind is een maatregel ter bescherming van de betrokkene. Bestemd voor ieder die tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen.  Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. 

  • De betrokkene zelf, echtgenoot/(geregistreerd) partner
  • de familie tot in de vierde graad
  • de voogd, curator of mentor
  • de officier van justitie 

Tegenwoordig wordt beschermingsbewind in de meeste gevallen voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind kan enkel door de rechter beëindigd worden. Dit kan op uw verzoek worden gedaan als u zelf weer in staat bent uw financiën te regelen.

Op het moment dat Brabant Bewind & Beheer uw beschermingsbewindvoerder is, veranderen er een aantal zaken. U kunt niet meer alleen beschikken over uw vermogen, u blijft wel handelingsbekwaam. De financiële administratie wordt door ons beheerd. Hierbij zullen we instanties waarmee u een financiële relatie heeft aanschrijven zodat de post door ons wordt ontvangen. 

Brabant Bewind & Beheer werkt met het programma Onview. U kunt hierop inloggen en daarmee op elke moment inzage hebben in de transacties op uw rekeningen. Ook kunt u het budgetplan raadplegen. Als u niet in mogelijkheid bent om Onview te gebruiken dan ontvangt u maandelijks rekeningafschriften.

Nee, de bewindvoerder zal regelingen treffen waar mogelijk met schuldeisers, maar is geen schuldhulp verlener. Dit is de taak die veelal bij de gemeente ligt. Wel zullen wij de aanmelding voor schuldhulpverlening voor u regelen en u begeleiden tijdens deze periode. Deze trajecten staan los van elkaar.  

De kwaliteitseisen staan vermeld in het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Jaarlijks worden de bewindvoerders hierop gecontroleerd. 

Jaarlijks dient de bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen aan de rechtbank over het gevoerde bewind. Tevens dient bij aanvang van het bewind een zogenaamde boedelbeschrijving ingediend te worden, wat een opgave van het vermogen op dat moment is. 

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol. Zij behartigen vooral de belangen van de schuldeisers.