Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind ?

Beschermingsbewind is een beschermende maatregel die door de rechter wordt uitgesproken. De goederen worden onder bewind gesteld, niet de persoon zelf. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van client. Bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of schulden, die het zelf niet altijd lukt de eigen financiën te regelen.

Wat doet een bewindvoerder ?

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de financiën op orde komen. Naast het beheer van het inkomen en vermogen, worden onder andere de vasten lasten betaald, verzekeringen afgesloten, schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.

Hoe lang duurt het bewind ?

Het bewind wordt voor 5 jaar uitgesproken in geval van aanwezigheid van schulden, in de andere gevallen voor onbepaalde tijd. U kunt een verzoek indienen bij de rechtbank tot opheffing van het bewind, als u uw financiële belangen weer zelf kunt behartigen. De rechter zal hierover een uitspraak doen.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch, per mail of via het contact-formulier aanmelden voor een intakegesprek. Ook uw echtgenoot/partner of instelling die u verzorgt of begeleidt kan de aanmelding doen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Wij horen graag hoe uw persoonlijke situatie is en zullen samen een doel opstellen dat u graag wilt bereiken. We zullen niet alleen uw financiële situatie bespreken, maar ook de verwachtingen uitspreken die u mag hebben van de bewindvoerder en wat het bewind inhoudt voor u.  Het belangrijkste is dat er een goed gevoel is om de samenwerking op te starten.

Verzoekschrift en zitting

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen en alle benodigde documenten aanwezig zijn, zal het verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Hierop volgt een uitnodiging voor een zitting op de rechtbank, die we samen zullen bijwonen. Tijdens de zitting neemt de rechter de beslissing of het beschermingsbewind wordt toegewezen.
Een paar weken later ontvangt u per post de beschikking en is het beschermingsbewind een feit.